Skip to main content

مقدمه


امروزه اهمیت صادرات کالاها و محصولات تولیدی بر هیچ واحد تولیدی و اقتصادی پوشیده نیست کماکان که شاهد این هستیم که کشورهای مهم اقتصادی و صنعتی اول دنیا تولید با محوریت صادرات و متناسب با تقاضای بازار جهانی را سر لوحه کار خود قرارداده تا بتوانند منابع مالی جهانی را از طریق گرفتن هر چه بیشتر سهم بازارهای جهانی عاید واحد های تولیدی و اقتصادی خود نماید .در این راستا انتخاب کشورهاي هدف مناسب از میان حدود 200 کشور در جهان، براي ارائه محصولات از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. چنانچه بازار هدف و نیازهاي آن بازار با دقت تعیین شود، اخذ سفارش براي صادرات محصول به کشورهاي هدف، چندان دشوار نخواهد بود.  بازار هدف اولیه یک کالا، شامل کشورهایی می باشد که بر اساس بررسی شاخص هاي متعدد، داراي پتانسیل صادرات کالاي مورد نظر از مبدأ کشورمان تشخیص داده می شوند .اهم این عوامل عبارتند از  میزان رشد در واردات ، تراز تجاري  ، حقوق ورودي کالا ، تولید یا مصرف سرانه داخلی  ، میزان ارزش پولی و حجمی از واردات جهانی و سابقه واردات از کشورمان ، کانال هاي بازاریابی موجود ، مسافت و روابط سیاسی و تجاري با کشور ، مطالعات جغرافیایی و جمعیت شناختی ، مطالعات اجتماعی – فرهنگی رفتاري پس از مطالعه بازار و شناسایی کشورهاي مورد نظر، گام بعدي، تدوین استراتژي هاي صحیح بازاریابی صادرات می باشد که شامل استراتژي چگونگی ورود به بازار، استراتژي جایگاه یابی در بازار، استراتژي محصول و برندینگ، استراتژي قیمت گذاري، استراتژي تأمین و استراتژي هاي مرتبط با حوزه ترویج است. بدیهی است که تدوین این استراتژي ها با لحاظ کردن نیازهاي بازار هدف انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام تحقیقات بازار بین المللی، بنگاه ها و شرکت ها را در تدوین استراتژي هاي متناسب با نیازها و خواسته هاي بازار هدف، یاري می نماید و بالاخره پس از تدوین استراتژي هاي بازاریابی بر اساس بازار هدف منتخب ، نوبت به یافتن اشخاص یا شرکت هایی می رسد که خریدار کالاي مورد نظر در بازار هدف هستند.  خریداران آنسوي مرز، بسته به نوع کالا، شامل تولیدکنندگان، تجار، توزیع کنندگان و تأمین کنندگان می باشند و روش هاي گوناگونی جهت یافتن آن ها وجود دارد.

تفاوت شرکت با شرکت های بازرگانی


 گروه بین المللی تی بی اس تردینگ همانند يك توزيع كننده انحصاري و يا غير انحصاري عمل مي كند و به دليل اينكه تسلط كافي بر كانالهاي توزيع دارد براي محصولات صادراتي قيمت رقابتي تعيين كرده و شركتهاي توليد كننده از آن تبعيت مي كنند. سود واقعی حاصل از فروش به مصرف کننده نهایی در جیب تولید کننده می رود که معمولا دارای ارزش افزوده بالایی بوده و موجب افزایش سرمایه واحد تولیدی و توانمند شدن واحد تولیدی جهت حضور هر چه پر قدرت تر در بازارهای هدف می گردد .

در شرکت های بازرگانی  توليد كننده هيچ كنترلي بر قيمت صادراتي ندارد و شركت محصول را مستقيماً از توليد كننده با يك قيمت توافقي و ناچیز خريداري كرده و به مشتري خارجي با قيمت مورد نظر خودکه معمولا دارای ارزش افزوده بالاتری هست  مي فروشد.  در اين حالت شركتهاي بازرگاني خود مسئول صدور فاكتور مي باشد و توليد كننده هيچ كنترلي بر قيمت صادرات ندارد و حتي ممكن است مشتري خارجي را نيز نشناسد و قطعا سود واقعی حاصل از فروش به مصرف کننده نهایی در جیب تولید کننده نمی رود.

نحوه فعاليت شرکت


1) شرکت  بین المللی تی بی اس تردینگ می تواند مانند يك نمايندگي عمل كند ، بطوريكه در بازار هدف حضور پيدا كرده و به دنبال جذب مشتريان خارجي است ولي با نام خود توليد كننده اصلي فعاليت مي نمايد به طوري كه فاكتورها به نام توليد كننده صادر مي شود و به آن در تمامي مراحل و جزئيات انجام صادرات كمك مي كند،در اين حالت گروه بین المللی تی بی اس تردینگ قيمت را به توليد كننده پيشنهاد می دهد ولي در اين حالت تصميم در خصوص قيمت نهايي توسط توليد كننده گرفته مي شود. در مواردي كه بنگاههاي طرف قرارداد گروه بین المللی تی بی اس تردینگ شركتهاي خدماتي هستند بر اساس توافق في مابين، پروژه مي تواند هم با نام گروه بین المللی تی بی اس تردینگ اخذ و هم بانام خود شرکت خدماتی وتوسط شركت خدماتي اجرا گردد.

2) شرکت بین المللی تی بی اس تردینگ همانند يك توزيع كننده انحصاري و يا غير انحصاري عمل كند و به دليل اينكه تسلط كافي بر كانالهاي توزيع دارد براي محصولات صادراتي قيمت رقابتي تعيين كرده و شركتهاي توليد كننده از آن تبعيت مي كنند. گروه بین المللی تی بی اس تردینگ در بازارهاي خارجي شبكه فروش داير مي كند. حتي می تواند شعبه و انبار فروش هم دایرنماید. آنچه كه معمولتر است اين است كه کار گروه مديريت صادرات نماينده ها وشبكه هاي گسترده اي از توزيع كنندگان و زنجیره تجاري را در هر يك از بازارهاي هدف ایجاد و براي انجام امور صادراتي خود از آنها استفاده مي كند.